ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Harmonogram prac w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

HARMONOGRAM PRAC W ZAKRESIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

 

I SEMESTR

 1. Do 8 grudnia 2017 r. należy powiadomić uczniów i ich rodziców
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania.

 2. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują uczniów i ich rodziców o proponowanych dla nich ocenach z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy klas
  o proponowanych ocenach zachowania, czyli do dnia 22
  grudnia 2017 r.

 3. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się dnia
  8 stycznia 2018 r.


Koniec I semestru - 13 stycznia 2018 r.


II SEMESTR

 1. Do dnia 12 maja 2018 r. należy poinformować uczniów i ich rodziców
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania.

 2. Do dnia 30 maja 2018 r. należy poinformować uczniów i ich rodziców
  o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na koniec roku szkolnego, a wychowawcy klasy muszą mieć informację zwrotną od uczniów i rodziców, do
  8 czerwca 2018 r.

 3. Dnia 12 czerwca 2018 r. odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

 4. Ewentualne egzaminy poprawkowe będą odbywały się w dniach
  27– 31 sierpnia 2018 r.

 5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 22 czerwca 2018 r.