ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Wywiadówki
Wywiadówki i zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

15 września 2017 r.


- omówienie organizacji pracy szkoły

- dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- zapoznanie z programem wychowawczym klasy,

- zapoznanie z warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego.

- wybory do Rady Rodziców.

- ustalenie planu wycieczek klasowych.


16 listopada 2017 r.


- powiadomienie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji

uczniów,

- zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w kl. III

Do 8 grudnia 2017 r.- powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z

zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania za I semestr oraz do 22 grudnia 2017 r. o proponowanych ocenach za I semestr roku szkolnego.


11 stycznia 2018 r.


- przedstawienie wyników nauczania i zachowania za I semestr,

- podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, za I semestr,

- zapoznanie z nowym Statutem Szkoły

- sprawy różne dotyczące danej klasy.


26 kwietnia 2018 r.


- zapoznanie rodziców z wynikami nauczania, zachowania i frekwencji uczniów,

- sprawy bieżące danej klasy.


Do 29 maja 2018 r.


- pisemne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania na zakończenie roku szkolnego.